Obchodné podmienky

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky („Podmienky“) upravujú predzmluvné vzťahy Objednávateľa a Dodávateľa vyplývajúce z Objednávky a práva a povinnosti Objednávateľa a Dodávateľa vyplývajúce z  Kúpnej zmluvy.

 

1. Definície a výklad podmienok

1.1 Definície. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, pojmy označené v týchto Podmienkach veľkým začiatočným písmenom majú nasledovný význam:

Dodávateľ

znamená spoločnosť Unicentre plus, s.r.o., so sídlom Horné Saliby č. 890, 925 03 Horné Saliby, IČO: 50 721 411, DIČ: 2120449 980, zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, odd. sro vložka č. 39350/T

Kúpna zmluva

znamená kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, predmetom ktorej je (i) záväzok Dodávateľa dodať Tovar Príjemcovi a (ii) záväzok Objednávateľa zaplatiť za Tovar kúpnu cenu.

Obchodný zákonník

znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ

znamená fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala Objednávku.

Objednávka

znamená záväzný návrh Objednávateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy odoslaný v súlade s týmito Podmienkami.

Podmienky

znamená tieto všeobecné obchodné podmienky, vrátane prípadných zmien alebo dodatkov.

Potvrdenie

má význam uvedený v odseku 2.5.

Portál

znamená internetová stránka www.unicentre.sk.

Príjemca

znamená Objednávateľ alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej je Dodávateľ povinný dodať Tovar v súlade s Objednávkou.

Tovar

znamená všetky produkty ponúkané Dodávateľom na Portáli.

Účet

znamená účet Dodávateľa: 4210332108/3100 Sberbank

Zasielateľská služba

znamená fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v súlade so svojim predmetom činnosti na základe zmluvy s Dodávateľom uskutočňuje dodávku Tovaru.

Orgán dozoru

znamená Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1, Tel.: 033 / 5512 689, 033 / 5512 690, Fax: 033 / 5512 656, E-mail: tt@soi.sk

1.2 Výklad Podmienok. Pri výklade Podmienok, pokiaľ nie je uvedené v Podmienkach inak, alebo pokiaľ z kontextu Podmienok nevyplýva niečo iné:

1.2.1 pojmy v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak;

1.2.2 akýkoľvek pojem v mužskom rode zahŕňa aj ženský rod a naopak;

1.2.3 slovné spojenie „podľa vlastného uváženia“ znamená, že takáto osoba je oprávnená urobiť alebo neurobiť úkon, na ktorý sa takéto spojenie odvoláva, ktorý považuje táto osoba za vhodný a bez toho, aby bola povinná odôvodniť svoje rozhodnutie alebo uviesť akékoľvek dôvody či pohnútky pre takéto rozhodnutie;

1.2.4 odkazy na článok alebo odsek sa budú vykladať ako odkazy na článok alebo odsek týchto Podmienok; a

1.2.5 nadpisy sú vložené výlučne pre orientáciu a nemajú žiaden vplyv na výklad Podmienok.

 

2. Objednávka

2.1 Odoslanie Objednávky. Objednávateľ môže odoslať Objednávku jedným z nasledovných spôsobov, pričom všetky sa považujú za rovnako záväzné:

2.1.1 vyplnením elektronického tlačiva uverejneného na Portáli;

2.1.2 odoslaním elektronickej pošty na adresu: unicentre@unicentre.sk; alebo unicentre@seznam.cz

2.1.3 telefonátom na tel. č. +421 (0) 905 605 764, alebo +421 (0) 907 581 900.

Odoslaním Objednávky Objednávateľ (i) potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s Podmienkami, (ii) vyjadruje súhlas s Podmienkami a považuje ich za záväzné a (iii) dáva súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

2.2 Náležitosti Objednávky. Objednávka sa považuje za riadne odoslanú, ak v nej Objednávateľ uvedie presne, úplne a pravdivo nasledovné údaje:

2.2.1 meno a priezvisko (obchodné meno), adresa (sídlo), IČO, IČ DPH (DIČ) - v prípade spoločnosti, telefonický kontakt a kontaktnú osobu Objednávateľa a ak Objednávateľ nie je totožný s Príjemcom, tak aj vyššie uvedené údaje Príjemcu;

2.2.2 druh a množstvo tovaru; a

2.2.3 miesto a dátum dodania.

2.3 Odvolanie Objednávky. Objednávateľ môže odvolať Objednávku aj bez udania dôvodu, ak Dodávateľovi doručí odvolanie Objednávky skôr, ako Dodávateľ odošle Potvrdenie podľa odseku 2.5. Pre odoslanie odvolania Objednávky platí primerane odsek 2.1.

2.4 Vrátenie tovaru do 7 pracovných dní. Objednávateľ má právo vrátiť nepoškodený, nepoužívaný a v originálnom obale zabelený tovar bez udania dôvodu do 7 pracovných dní bez udania dôvodu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vrátiť plnú nákupnú cenu za Tovar najneskôr do 15 dní od prijatia vráteného tovaru. Dopravné náklady sa v takomto prípade nevracajú.

2.5 Príjem Objednávky. Dodávateľ prijíma Objednávky počas všetkých dní (vrátane dní pracovného pokoja), v čase od 8.00 do 17.00 hod. Dodávateľ sa zaväzuje odoslať čiastočné alebo úplné potvrdenie Objednávky („Potvrdenie“) Objednávateľovi počas pracovnej doby bez zbytočného odkladu od jej prijatia, a to buď telefonátom alebo odoslaním elektronickej pošty. Dodávateľ si môže podľa vlastného uváženia zvoliť spôsob odoslania Potvrdenia. Odoslaním Potvrdenia sa považuje Kúpna zmluva za uzavretú.

2.6 Odmietnutie Objednávky. Dodávateľ môže odmietnuť Objednávku aj bez udania dôvodu. Odmietnutie Objednávky je Dodávateľ povinný odoslať za rovnakých podmienok ako Potvrdenie.

 

3. Platobné podmienky

3.1 Kúpna cena. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu bez zbytočného odkladu od odoslania Potvrdenia, najneskôr však štyridsaťosem (48) hodín pred dátumom dodania, ibaže sa Dodávateľ a Objednávateľ dohodnú inak. Ak Objednávateľ neuhradí kúpnu cenu v uvedenej lehote, Dodávateľ môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Pre oznámenie o takomto odstúpení platí primerane odsek 2.4.

3.2 Spôsob platby. Objednávateľ môže zaplatiť kúpnu cenu jedným z nasledovných spôsobov:

3.2.1 prevodom na účet;

3.2.2 priamym vkladom na účet;

3.2.3 v hotovosti pri priamom predaji alebo dobierkou

3.2.4 iným spôsobom, ktorý je uvedený na Portáli.

3.3 Deň úhrady. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú (i) dňom jej pripísania na účet alebo (ii) odoslaním kópie potvrdenia o jej zaplatení na adresu unicentre@unicentre.sk, podľa toho, čo nastane skôr.

3.4 Zmena kúpnej ceny. Dodávateľ môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť ceny Tovaru uvedené na Portáli. Ak Dodávateľ zmení cenu Tovaru v čase od odoslania Objednávky do odoslania Potvrdenia, v Potvrdení je povinný uviesť novú cenu Tovaru. Objednávateľ je povinný Dodávateľovi oznámiť súhlas s novou kúpnou cenou bez zbytočného odkladu, inak Kúpna zmluva nie je uzatvorená. Za súhlas s novou kúpnou cenou sa považuje aj jej zaplatenie v súlade s odsekmi 3.1 až 3.3.

3.5 Cena prepravy. V cene Tovaru nie je zahrnutá preprava Tovaru. Cena prepravy je kalkulovaná na základe váhy a rozmerov zásielky nasledovne:

  • do 1,00 kg --- 5,00 €
  • do 1,00 kg krehká zásielka - 10,00 €
  • od 1,01 kg do 10 kg --- 12,90 €
  • od 1,01 kg do 10 kg krehká zásielka - 22,90 €
  • od 10,1 kg do 20 kg --- 18,90 €
  • nad 20,00 kg --- hmotnosť zásielky v kg x 0,70 €, plus manipulačný poplatok 0,30 €/kg
  • poistenie - podľa sadzobníka prepravnej spoločnosti
  • balné - 2 € pre zásielky posielané poštou na dobierku

3.6 Faktúra. Dodávateľ zasiela faktúru (daňový doklad) spolu s objednaným tovarom.

 

4. Dodacie podmienky

4.1 Druh a množstvo úovaru. Dodávateľ sa zaväzuje pri vybavovaní Objednávky v maximálnej miere prihliadať na dodržanie druhu a množstva tovaru uvedeného v Objednávke.

4.2 Miesto dodania. Dodávateľ sa zaväzuje dodať príjemcovi tovar špecifikovaný v Objednávke na miesto určené Objednávateľom v Objednávke až po úplnom zaplatení kúpnej ceny Objednávateľom v súlade s článkom 3.

4.3 Dátum dodania. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Tovar do 24 hodín od úplného zaplatenia kúpnej ceny v súlade s článkom 3, ak sa miesto dodania nachádza v Slovenskej republike. Dodávateľ dodáva tovar iba počas pracovných dní v čase od 9.00 do 17.00.

4.4 Spôsob dodania. Dodávateľ môže tovar doručovať sám, prostredníctvom svojich zamestnancov alebo Zasielateľskej služby. Dodávateľ môže podľa vlastného uváženia určiť spôsob doručenia tovaru.

4.5 Okamih dodania. Tovar sa považuje za riadne dodaný okamihom

4.5.1 Jeho osobného prevzatia zo strany príjemcu;

4.5.2 omeškania príjemcu s jeho prevzatím, ak dodávateľ umožnil príjemcovi tovar prevziať v súlade s objednávkou; alebo

4.5.3 odopretia prijatia tovaru zo strany príjemcu, ak ho osoba, ktorá mu tovar doručuje, na túto skutočnosť upozornila.

V prípadoch uvedených v odsekoch 4.5.2 a 4.5.3, je dodávateľ povinný na žiadosťpríjemcu opätovne doručiť tovar. Dodávateľ  môže podľa účtovať príjemcovi poplatok za opätovné doručovanie tovaru, a to aj v prípade, keď ho dodávateľ pri pôvodnom doručovaní Tovaru neúčtoval Pri opätovnom doručovaní tovaru sa postupuje ako pri objednávke. Opätovné doručovanie tovaru nemá vplyv na fikciu dodania podľa odsekov 4.5.2 a 4.5.3.

4.6 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody. Vlastnícke právo k Tovaru a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Príjemcu okamihom jeho dodania.

 

5. Reklamačné podmienky

5.1 Zodpovednosť Dodávateľa. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho dodania Príjemcovi. Príjemca je povinný prehliadnuť tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní. Príjemca je povinný vytknúť vady najneskôr pri tejto prehliadke, inak za ne Dodávateľ nezodpovedá. Na odoslanie reklamácie tovaru sa vzťahuje primerane odsek 2.1. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené Zasielateľskou službou, objednávateľom alebo príjemcom.

5.2 Nároky objednávateľa. Ak ide o vadu tovaru, ktorú

5.2.1 možno odstrániť, príjemca má právo, aby ju dodávateľ bezplatne, včas a riadne odstránil; a

5.2.2 nemožno odstrániť, objednávateľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať výmenu tovaru.

 

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Právna povaha Podmienok. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Ak Dodávateľ a Objednávateľ uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od jednotlivých ustanovení týchto Podmienok, ustanovenia písomnej Kúpnej zmluvy budú mať prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok. Za písomne uzatvorenú Kúpnu zmluvu sa považuje aj dohoda uzatvorená prostredníctvom elektronickej pošty.

6.2 Zmena Podmienok. Dodávateľ môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia meniť alebo dopĺňať tieto Podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Podmienok je splnená umiestnením na Portáli.

6.3 Rozhodné právo. Práva a povinnosti Dodávateľa a Objednávateľa, ktoré nie sú upravené v Podmienkach sa spravujú najmä Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.4 Platnosť a účinnosť. Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.08.2012, zrevidované 11. 1. 2016.

 

V Galante dňa 11. januára 2016